Gloria  Leonard Ministry                      

 

                   

 

       

Gloria Leonard Ministry
P.O. Box 451715
Houston, TX 77245-1715

ph: 1-877-232-0255
alt: 713-591-0975

Copyright 2013 Gloria Leonard Ministry. All rights reserved.

 

Gloria Leonard Ministry
P.O. Box 451715
Houston, TX 77245-1715

ph: 1-877-232-0255
alt: 713-591-0975